f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและรับฟังความคิดเห็นของ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียบริเวณพื้นที่เพื่อให้การออกแบบได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา – นาโพธิ์ ตอน 1 ที่ กม.413+573 (รวมบริเวณทางแยก)
ลงวันที่ 04/01/2564

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม  2563 (เวลา 10.00 น. – 12.00 น.)
นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ศรีเทียมเงิน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายปฏิบัติการ) ,นายประสันตา สุพร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายวิศวกรรม), นายอนน บุญกระสาน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายบริหาร), นายสากล จันทโคตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จากสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร), นายเชาวลิต ซามงค์ หัวหน้าหมวดทางหลวงมุกดาหาร เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหนองสูง พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร ประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและรับฟังความคิดเห็นของ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียบริเวณพื้นที่เพื่อให้การออกแบบได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564  ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน  ย้อมพัฒนา – นาโพธิ์  ตอน 1 ที่ กม.413+573 (รวมบริเวณทางแยก) โดยมี   นายอำเภอเมืองมุกดาหาร, ผู้กำกับการสถานีตำตรวจภูธรเมืองมุกดาหาร, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล, ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยป่าหวาย, ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่, กำนันตำบลบางทรายใหญ่, นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง, ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลสหเรือง จำกัด, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร , ผู้ใหญ่บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 1 ,ผู้ใหญ่บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 2 , ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง หมู่ 3, ผู้ใหญ่บ้านป่าหวาย หมู่ 8  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


'