f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 08/01/2562

นายอนุลักษ์  สว่างศรี  รก.หัวหน้างานปรับซ่อม โทร.08-7091-8993

งานปรับซ่อม มีบุคลากรดังนี้.-   

 1.ข้าราชการ         

 1

คน 

 2.พนักงานราชการ 

คน

 3.ลูกจ้างประจำ   

 7

 คน

 4.ลูกจ้างชั่วคราว 

 6

 คน

 รวมทั้งหมด   

 14

 คน

 

 

 

 


'