f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 08/01/2562

นายสนอง สารกอง หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย โทร.08-4827-5617

งานอำนวยความปลอดภัย   มีบุคลากรดังนี้.-   

 1.ข้าราชการ         

 1

คน 

 2.พนักงานราชการ 

1

คน

 3.ลูกจ้างประจำ   

 1

 คน

 4.ลูกจ้างชั่วคราว 

 13

 คน

 รวมทั้งหมด   

 16

 คน

 

 

 

 


'