Close
title
f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” พร้อมเสนอแนวทางเหลื่อมวันการเดินทางบรรเทาปัญหารถติด

ฉบับที่ 312/2564 กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” พร้อมเสนอแนวทางเหลื่อมวันการเดินทางบรรเทาปัญหารถติด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 โดยกำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เน้นย้ำให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า จากมติศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ให้อำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่นั้น กระทรวงฯ คาดการณ์ว่า จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน โดยมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้ 1. บริการระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบิน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงง่าย เพียงพอต่อการเดินทาง ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับสถานการณ์ 2. ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในคุณภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน เข้มงวดผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเรือโดยสารสาธารณะทุกราย ไม่เสพสิ่งเสพติด และมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งคงความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 3. กำกับและควบคุม ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางทางถนน และการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 4. บริหารจัดการจราจรทางถนนให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย 5. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย อำนวยความสะดวกโครงข่ายการเดินทาง จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร การจัดจุดบริการประชาชนให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ยังมีแผนรองรับการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย การจัดบริการและอำนวยความสะดวกการขนส่งสาธารณะ การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการข้อมูลข่าวสารการเดินทางและรับเรื่องร้องเรียน มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางราง และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางอากาศ และยังเน้นให้หน่วยงานในสังกัดที่กำกับ ดูแล การบริการขนส่งสาธารณะ โดยคงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เน้นให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน 2. ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวภายในรัศมี 200 - 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ) เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยการเหลื่อมเวลาใช้ทางจะช่วยกระจายปริมาณจราจรบนถนนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล 3. เตรียมเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีบางช่วงระยะทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในเส้นทางช่วงปากช่อง - สีคิ้ว ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) บริเวณ กม. ที่ 65 (M6 บริเวณพื้นที่ตอน 24) สิ้นสุดถึงทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. ที่ 5+400 (M6 บริเวณพื้นที่ตอน 37) รองรับทิศทางขาออก ระหว่างวันที่ 9 - 13 เมษายน 2564 และรองรับทิศทางขาเข้า ระหว่างวันที่ 14 - 19 เมษายน 2564 เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ดำเนินการทดลองนำร่องให้รถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ตามที่กฎกระทรวงกำหนด บนเส้นทางถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) ช่วงบริเวณหมวดทางหลวงบางปะอิน - ทางต่างระดับอ่างทอง กม. ที่ 4+100 ถึง กม. ที่ 50+000 ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ในวันที่ 1 เมษายน 2564 5. ดำเนินการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ของกรมทางหลวง (ทล.) บินสำรวจสภาพเส้นทางจราจรบนเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น และบริหารจัดการจราจรร่วมกับกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่เส้นทางสายหลักเข้า - ออกกรุงเทพฯ และบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง เข้มงวดวินัยจราจรโดยตรวจจับความเร็วและถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถยนต์บริเวณจุดเสี่ยงด้วยกล้อง CCTV ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 6. เตรียมบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย และคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบคมนาคมขนส่งอย่างเข้มงวด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมกันให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ทล. ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน 2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเฉลิมรัชมงคล ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2564 รวม 3 วัน 3. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้บริการที่จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 รวม 8 วัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถจอดรถฟรีได้ที่บริเวณลานจอดรถยนต์ ระยะยาว โซน C และท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถจอดรถฟรีได้ที่อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) จำนวน 150 คัน ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผู้รับผิดชอบการบริหารการเดินทางในส่วนกลางตลอดเวลา รวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และให้ดำเนินการดังนี้ 1. ทล. และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ณ สถานบริการน้ำมัน รวมไปถึงจุดพักรถ Rest Area หรือจุดบริการต่าง ๆ ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณทางเข้า ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนก่อนถึงจุดบริการ 2. กทพ. และ ทล. จัดระเบียบบริเวณหน้าด่านเก็บเงินไม่ให้เกิดการกระจุกตัว หรือเกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน 3. ทล. และ ทช. สำรวจจุดก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยต้องคืนพื้นผิวจราจรให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง 4. ทล. และ ทช. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงข้อมูลเส้นทางลัด หรือทางเลี่ยงบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นหรือติดขัดในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน 5. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการหยุดวิ่งรถบรรทุกเพื่อให้ถนนในทุกเส้นทางเกิดความคล่องตัวและปลอดภัย 6. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตรวจสอบบริเวณพื้นที่จุดตัดรถไฟกับถนนที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งพร้อมจัดทำป้ายเตือน เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย 7. มอบหมายให้ สนข. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลการเดินทาง รวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า - ออกกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564