Close
title
f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศแขวงทางหลวงมุกดาหาร  เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สังกัดแขวงทางหลวงมุกดาหาร ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้.- 1. นางสาวอินทุอร อุ่นอารีย์กุล 2. นายจักรกฤษ บรรจง 3. นายธีระวัตร ทะกาเนนะ 4. นางสาวรุ้งนภา แซ่กิม ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 - 2 ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และปฏิบัติงานสังกัด งานสารสนเทศ แขวงทางหลวงมุกดาหาร ถนนขยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
title
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศแขวงทางหลวงมุกดาหาร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตามประกาศแขวงทางหลวงมุกดาหาร ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สังกัดแขวงทางหลวงมุกดาหาร นั้น แขวงทางหลวงมุกดาหาร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงมุกดาหารถนนชยางกูร ก. อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565
title
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศแขวงทางหลวงมุกดาหารเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นั้น บัดนี้การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว แขวงทางหลวงมุกดาหาร จึงขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ #รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน