Close
title
f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและรับฟังความคิดเห็นของ ทล.2034 (เปิดจุดกลับรถ อ.ชานุมาน)

ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมด้วย นายประสันตา สุพร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายวิศวกรรม), นายเกรียงไกร ศรีสุราช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายปฏิบัติการ) ,นายปราโมทย์ ศรีวงษ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงดอนตาล พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ถึงผู้มีส่วนได้เสียบริเวณพื้นที่เพื่อให้การออกแบบได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ด้วยแขวงทางหลวงมุกดาหาร ได้รับหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0017.1/7976 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 และหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.1/13335 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่กรณีมีประชาชนรายนายอัมพร ศรีตัดสูง ได้ขอให้แก้ไขปัญหาถนนหนองผือ – มุกดาหาร ในพื้นที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร และขอให้เปิดเกาะกลางถนนบริเวณแยกไปสำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ซึ่งแขวงฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วปรากฏว่า ในปัจจุบันมีจุดกลับรถ ที่ กม.46+830 ในทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน-บุ่งเขียว ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ขอเปิดเกาะกลางถนนดังกล่าวประมาณ 370 เมตร โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลชานุมาน , ผู้แทนอำเภอชานุมาน /ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรชานุมาน /ผู้แทนโรงพยาบาลชานุมาน /ผู้แทนโรงเรียนชานุมานวิทยาคม /ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภอชานุมาน /ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1/ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5, นายอัมพร ศรีตัดสูง , ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ