f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
งานพัสดุ และสัญญา
ลงวันที่ 08/01/2562

นางดรุณี ถีสูงเนิน หัวหน้างานพัสดุ และสัญญา 

งานพัสดุ และสัญญา มีบุคลากรดังนี้.-   

 1.ข้าราชการ         

 1

คน 

 2.พนักงานราชการ 

2

คน

 3.ลูกจ้างประจำ   

-

 คน

 4.ลูกจ้างชั่วคราว 

 4 

คน 

 5.ลูกจ้างชั่วคราว ตามวุฒิ

 1

 คน

 รวมทั้งหมด   

8

 คน

 

 

 

 


'