f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 08/01/2562

 นางวลานันท์ เมืองโคตร หัวหน้างานสารสนเทศ โทร.08-5013-5698

งานสารสนเทศ มีบุคลากรดังนี้.-   

 1.ข้าราชการ         

 3

คน 

 2.พนักงานราชการ 

คน

 3.ลูกจ้างประจำ   

 -

 คน

 4.ลูกจ้างชั่วคราว 

 4

 คน

 รวมทั้งหมด   

 8

 คน

 

 

 

 


'