f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
งานการเงิน และบัญชี
ลงวันที่ 08/01/2562

 

 นางอติกานต์  ปริปุญโญ  หัวหน้างานการเงิน และบัญชี โทร.09-5661-9582

งานการเงิน และบัญชี มีบุคลากรดังนี้.-   

 1.ข้าราชการ         

 2

คน 

 2.พนักงานราชการ 

2

คน

 3.ลูกจ้างประจำ   

-

 คน

 4.ลูกจ้างชั่วคราว 

 1 

คน 

 5.ลูกจ้างชั่วคราว ตามวุฒิ

 2

 คน

 รวมทั้งหมด   

 7

 คน

 

 

 

 

 


'