f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
โครงการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและรับฟังความคิดเห็นของ ทล.12 กม.85+100-กม.114+191
ลงวันที่ 11/11/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

แขวงทางหลวงมุกดาหาร โดย นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมด้วย นายประสันตา สุพร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายวิศวกรรม) , นายเดชา สายบุตร หัวหน้างานวางแผน , นายผดุงศักดิ์ รัชอินทร์ หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองสูง พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียบริเวณพื้นที่เพื่อให้การออกแบบได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คำพอก - คำชะอี ระหว่าง กม.85+100 - กม.114+191 (พื้นที่อำเภอหนองสูงและพื้นที่อำเภอคำชะอี) โดยมี นายอำเภอหนองสูง / ผู้แทนนายอำเภอคำชะอี / ผู้แทนตำรวจภูธรหนองสูง / ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำชะอี / ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือ / ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน / ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง / ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี / ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองอินหม่อน หมู่ 3 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกป่าหวาย หมู่ 7 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงภู่ หมู่ 5 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 1 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ 3 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำชะอี หมู่ 4, 14 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำชะอี ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


'