f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
โครงการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและรับฟังความคิดเห็นของ ทล.238 กม.0+300 - กม.5+800, กม.6+300 - กม.7+000 และ กม.7+780 - กม.8+150
ลงวันที่ 19/11/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   เวลา 14.00 - 16.00 น.

แขวงทางหลวงมุกดาหาร โดย นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมด้วย นายประสันตา สุพร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายวิศวกรรม) , นายเดชา สายบุตร หัวหน้างานวางแผน , นายเชาวลิต ซามงค์ หัวหน้าหมวดทางหลวงมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียบริเวณพื้นที่เพื่อให้การออกแบบได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.0+300 - กม.5+800 (พื้นที่ชุมชนโคกสุวรรณชุมชนตาคแคน) , ระหว่าง กม.6+300 - กม.7+000 (พื้นที่ชุมชนตาดแคน) และระหว่าง กม.7+780 - กม.8+150 (พื้นที่บ้านเหมืองบ่า) โดยมี ผู้แทนขนส่งจังหวัดมุกดาหาร / หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร / ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร / ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร / ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร / ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร / ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลมุกดาหาร / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศูนย์ไหม หมู่ 3 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ 6 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านด่านคำ หมู่ 6 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขามโนรมย์ หมู่ 9 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำภูเงิน หมู่ 10 / ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 / ประธานชุมชนบ้านโคกสุวรรณ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงมุกดาหาร ชั้น 3


'