f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ลงวันที่ 17/07/2566

นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร มอบหมายให้ นางดรุณี ถีสูงเนิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ #เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร


'