f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
ลงวันที่ 17/07/2566

นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายประสันตา สุพร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายวิศวกรรม) , นางสาวนภาพร โชติพันธ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายบริหาร), นายเดชา สายบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ, นางดรุณี ถีสูงเนิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนางอติกานต์ ปริปุญโญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 แขวงทางหลวงมุกดาาหาร


'