f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยคล้อ - เลิงนกทา ที่ กม. 122+200 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
ลงวันที่ 17/07/2566

นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร มอบหมายให้ นายประสันตา สุพร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายวิศวกรรม), นายเดชา สายบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ, นายสมคิด ศรพรม หัวหน้าหมวดทางหลวงเลิงนกทา และนางวลานันท์ เมืองโคตร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยคล้อ - เลิงนกทา ที่ กม. 122+200 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้องแซง โดยมี นายอำเภอเลิงนกทา/ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา/ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง หน่วยงานราชการและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม


'