f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตามมาตรการการส่งเสริม 7 กุมภาพันธ์ 2567
ลงวันที่ 28/02/2567

นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตามมาตรการการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ณ สำนักงานแขวงทางหลวงมุกดาหาร


'