f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
มาเมืองไทยไม่มี”ใบรับรองแพทย์”หมดสิทธิ์ขึ้นเครื่อง *ตรวจเข้มผู้โดยสารคัดกรองโควิด-19!!
ลงวันที่ 09/03/2563

มาเมืองไทยไม่มี”ใบรับรองแพทย์”หมดสิทธิ์ขึ้นเครื่อง
*ตรวจเข้มผู้โดยสารคัดกรองโควิด-19!!
*สั่งแอร์ไลน์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงาน กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.ผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง, สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ต้องได้รับการกักตัว และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่รัฐบาลกำหนด

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า 2.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ให้บริการจากสถานีต้นทางใน 4ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ทำการคัดกรองผู้โดยสาร โดยในเวลาแสดงตัวเพื่อออกบัตรขึ้นเครื่อง(เช็คอิน) ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารไม่มีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ผู้โดยสาร, 3.ผู้ดำเนินการเดินอากาศอาจพิจารณาคัดกรองผู้โดยสารจากสถานีต้นทางในประเทศ และเขตปกครองพิเศษอื่นๆ ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

4.เมื่อตรวจสอบใบรับรองแพทย์ และออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารแล้ว ให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลและยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินปลายทาง, 5.เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอำนาจออกคำสั่ง

ได้แก่ ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากอากาศยานที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, ห้ามนำพาหนะอื่นใดเข้าเทียบอากาศยานที่เดินหางเข้ามาในราชอาณาจักร, กำจัดความติดโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคจัดให้อากาศยานจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กำหนด จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมฯ จะอนุญาตให้ไปได้

และให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับกาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กำหนด, 6.ผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทางซึ่งมากับอากาศยานนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้งออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

7.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศโดยเคร่งครัด และ 8.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีต้นทาง และเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้ทราบและถือปฏิบัติ และให้เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานประกาศเพิ่มเติมบนอากาศยานให้ผู้โดยสารทราบโดยทั่วกัน.

??ฝากกด like กด share เพจ ”ข่าวนวัตกรรมขนส่ง เดลินิวส์” ด้วยนะจ๊ะ

#ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวส์
#โควิด19
#กพท
#ศักดิ์สยามชิดชอบ


'