f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/05/2564 639/60/64/191 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานจ้างเหมาซ่อมแซมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2287ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนดงหลวง - สานแว้ ระหว่าง กม.2+400 - กม.3+176 (เป็นช่วงๆ) 24/03/2564 มห/41/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานจ้างเหมาทำงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.20+627(LT.),กม.22+390 (LT.),กม.26+250 (LT.) 16/03/2564 มห/39/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร 18/01/2564 คค 06025/พ.1/e25/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร 18/01/2564 ราคากลาง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร 14/12/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e24/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ที่ กม.14+807 09/12/2563 ประกาศผลงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2370 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 2 ที่ กม.753+025 09/12/2563 ประกาศผลงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 1 ระหว่าง กม.468+340 – กม.469+480 07/12/2563 มห/7/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนเลิงนกทา – ดอนตาล ตอน 1 ระหว่าง กม.188+750 – กม.191+680 07/12/2563 มห/8/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม – เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 – กม.62+500 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2563 มห/9/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 2 ระหว่าง กม.460+622 – กม.479+440 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2563 มห/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2047 ,ทางหลวงหมายเลข 2292,ทางหลวงหมายเลข 2370 07/12/2563 คค 06025/พ.1/e23/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.390+ 850 – กม.398+000 07/12/2563 มห/10/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.731+650 - กม.783+810 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2563 มห/11/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 130 รายการ