f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร 27/01/2564 คค 06025/พ.1/e25/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร 18/01/2564 ราคากลาง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร 14/12/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e24/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2047 ,ทางหลวงหมายเลข 2292,ทางหลวงหมายเลข 2370 08/12/2563 คค 06025/พ.1/e23/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ที่ กม.0+200 12/11/2563 มห/16/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ระหว่าง กม.5+200-กม.33+340 (เป็นช่วงๆ) 12/11/2563 มห/3/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ตอน 3 ระหว่าง กม. 153+557-กม.180+294 12/11/2563 มห/4/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.424+408-431+727 (เป็นช่วงๆ) 11/11/2563 คค 06025/พ.1/e18/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 7 ระหว่าง กม.469+491-475+204 ปริมาณงาน 93 ต้น 11/11/2563 มห/5/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ตอน 1 ระหว่าง กม.11+540-23+973 ปริมาณงาน 95 ต้น 11/11/2563 มห/6/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานบำรุงรักษาสะพาน ทาหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด -กุดแห่ ที่ กม.2+586,2+932,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ที่ กม.1+910,ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ที่ กม.12+982,23+866 10/11/2563 คค 06025/พ.1/e16/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.447+100 (RT.) 10/11/2563 คค 06025/พ.1/e15/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนดอพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.19+503-กม.19+802 (LT.) 09/11/2563 คค 06025/พ.1/e14/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานจ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมทีี่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 2 ที่ กม.447+830 (รวมบริเวณทายแยก) 09/11/2563 คค 06025/พ.1/e13/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.40+750-กม.42+325 และ กม.44+250-กม.44+910 09/11/2563 มห/14/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ