f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยิืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) 18/03/2563 คค 06025/พ.1/e12/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
77 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.12+800-กม.16+335 (เป็นช่วงๆ) 16/03/2563 คค 06025/พ.1/e11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
78 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.778+200-กม.779+625 16/03/2563 คค 06025/พ.1/e10/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
79 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กมง59+000-กม.62+500(เป็นช่วงๆ) 16/03/2563 คค 06025/พ.1/e9/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
80 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 11/03/2563 คค 06025/พ.1/e4/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
81 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.2+000-กม4+485 11/03/2563 คค 06025/พ.1/e7/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
82 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 12 11/03/2563 คค 06025/พ.1/e5/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
83 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว 11/03/2563 คค 06025/พ.1/e8/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
84 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล 11/03/2563 คค 06025/พ.1/e6/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
85 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920 - กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น 09/03/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
86 งานจ้างเหมาทำงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุบที่ 0402 ตอนนาโพธิ์-ห้วยสะแบก ตอน 2 ระหว่าง กม.459+617 - กม.460+980 (เป็นช่วงๆ) 19/02/2563 ที่ คค 06025/พ.1/e2/2563 ลว.25 ก.พ.63 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
87 งานจ้างเหมาทำงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สาย 2047 20/12/2562 ที่ คค 06025/พ.1/e1/2563 ลว.26 ธ.ค.62 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
88 งานจ้างเหมาทำงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด-กุดแห่ 13/12/2562 บันทึกแขวงฯ สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/- ลว.19 ธ.ค.25 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
89 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 13/11/2562 ประกาศผลงานซื้อครุภํณฑ์ ยานพาหนะ ด่านสะพานฯ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
90 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน-บุ่งเขียว (งบกลุ่มจังหวัด) 24/05/2562 มห/59/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 76 ถึง 90 จาก 94 รายการ