f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยิืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) 24/03/2563 24/03/2563 คค 06025/พ.1/e12/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.12+800-กม.16+335 (เป็นช่วงๆ) 20/03/2563 20/03/2563 ประกาศเลขที่ คค 06025/พ.1/e11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.778+200-กม.779+625 20/03/2563 20/03/2563 ประกาศเลขที่ คค 06025/พ.1/e10/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กมง59+000-กม.62+500(เป็นช่วงๆ) 20/03/2563 20/03/2563 ประกาศเลขที่ คค 06025/พ.1/e9/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ 12/03/2563 12/03/2563 คค 06025/พ.2/ 2 /2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 17/03/2563 17/03/2563 ประกาศ เลขที่ คค 06025/พ.1/e4/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.2+000-กม4+485 17/03/2563 17/03/2563 ประกาศ เลขที่ คค 06025/พ.1/e7/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 12 17/03/2563 17/03/2563 ประกาศ เลขที่ คค 06025/พ.1/e5/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว 17/03/2563 17/03/2563 ประกาศ เลขที่ คค 06025/พ.1/e8/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล 17/03/2563 17/03/2563 ประกาศ เลขที่ คค 06025/พ.1/e6/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920 - กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น 13/03/2563 13/03/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 งานจ้างเหมาทำงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุบที่ 0402 ตอนนาโพธิ์-ห้วยสะแบก ตอน 2 ระหว่าง กม.459+617 - กม.460+980 (เป็นช่วงๆ) 25/02/2563 25/02/2563 ที่ คค 06025/พ.1/e2/2563 ลว.25 ก.พ.63 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 11 รายการ 19/02/2563 19/02/2563 คค 06025/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานจ้างเหมาทำงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สาย 2047 26/12/2562 26/12/2562 ที่ คค 06025/พ.1/e1/2563 ลว.26 ธ.ค.62 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 20/11/2562 20/11/2562 ประกาศผลงานซื้อครุภํณฑ์ ยานพาหนะ ด่านสะพานฯ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ