f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0402 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่าง กม.142+075 - กม.142+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 คค 06025/พ.1/e22/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.47+546 - กม.48+631 ปริมาณงาน 23,262 ตร.ม. 05/04/2567 คค 06025/พ.1/ e21 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.439+310 - กม.441+200 ปริมาณงาน 38,950 ตร.ม. 05/04/2567 คค 06025/พ.1/ e20 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 4 ระหว่าง กม.445+618 - กม.447+458 ปริมาณงาน 39,080 ตร.ม. 05/04/2567 คค 06025/พ.1/ e19 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 งนาจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุม 0200 ตอนดอนพัฒนา - โสกแมว ตอน 2 ที่กม.12+232.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 คค 06025/พ.1/ e17 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0402 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่า กม.142+075 - กม.142+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 คค06025/พ.1/e18/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.453+765 - กม.455+651 ปริมาณงาน 38,800 ตร.ม. 04/04/2567 คค 06025/พ.1/ e14 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.402+745 - กม.404+635 ปริมาณงาน 38,950 ตร.ม. 04/04/2567 คค 06025/พ.1/ e15 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุม 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+165 - กม.12+950 ปริมาณงาน 16,463 ตร.ม. 04/04/2567 คค 06025/พ.1/ e13 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ระหว่าง 712+904 - กม.736+030 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,680 เมตร 02/04/2567 คค 06025/พ.1/e11/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานจ้างเหมาทำงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ตอน 2 ที่ กม.5+872 LT.,กม.6+238 RT., กม.7+800 LT. และกม.8+125 RT. จำนวน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 189.000 ตร.ม. 02/04/2567 คค06025/พ.1/ e12 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง 04/04/2567 คค 06025/พ.1/ e16 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.0+212 - กม.1+795 ปริมาณงาน 37,317 ตร.ม. 02/04/2567 คค06025/พ.1/ e8 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 จ้างเหมาทำกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.37+241 - กม.38+220 ปริมาณงาน 0.979 กม. 02/04/2567 คค06025/พ.1/ e10 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 5 ระหว่าง กม.54+220 - กม.55+330 ปริมาณงาน 22,450 ตร.ม. 02/04/2567 คค06025/พ.1/ e9 /2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 124 รายการ