f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p64120001685
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ที่ กม.38+785(รวมบริเวณถนนเทศบาลและทางหลวงชนบท)ปิรมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 14,232,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/12/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ