f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/07/2566 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566
2 17/07/2566 เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยคล้อ - เลิงนกทา ที่ กม. 122+200 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
3 17/07/2566 เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.46+800 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชานุมาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
4 17/07/2566 ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
5 17/07/2566 ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
6 17/07/2566 ร่วมประชุมประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
7 17/07/2566 ร่วมอบรมสัมนาโครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ รุ่นที่ 10 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
8 17/07/2566 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะ เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
9 25/04/2566 งานทำบุญเลี้ยงพระรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 วันที่ 21 เมษายน 2566
10 20/04/2566 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
11 12/04/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
12 15/02/2566 เชิญร่วมประชุมโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม
13 11/01/2566 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดแขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 15/12/2565 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
15 22/07/2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์