f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2566
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66069185679
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน ระหว่าง กม.9+000-กม.11+150 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร 1 สายทาง
งบประมาณ 50,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ เนื่องจากพบว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ได้ออกแบบรูปรายละเอียดโดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ลงนามอนุมัติรูปตัดทั่วไป เป็นทางหลวง ๔ ช่องจราจร ความกว้างผิวจราจรทิศทางละ ๗.๐๐ เมตร กึ่งกลางเป็นคอนกรีตแบริเออร์แยกทิศทางจราจร มาตรฐานชั้นทาง ชั้นพิเศษ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวงประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๕ ง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๓ ข้อ ๒ ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ กำหนดผู้ประกอบการที่อยู่ในชั้น ๑ และชั้น ๒ มีสิทธิรับงานโครงการก่อสร้างตามมาตรฐานชั้นทาง ๑.-๕ , พิเศษ ] 23/06/2566 28/06/2566
2 ประกาศราคากลาง [ เนื่องจากพบว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ได้ออกแบบรูปรายละเอียดโดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ลงนามอนุมัติรูปตัดทั่วไป เป็นทางหลวง ๔ ช่องจราจร ความกว้างผิวจราจรทิศทางละ ๗.๐๐ เมตร กึ่งกลางเป็นคอนกรีตแบริเออร์แยกทิศทางจราจร มาตรฐานชั้นทาง ชั้นพิเศษ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวงประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๕ ง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๓ ข้อ ๒ ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ กำหนดผู้ประกอบการที่อยู่ในชั้น ๑ และชั้น ๒ มีสิทธิรับงานโครงการก่อสร้างตามมาตรฐานชั้นทาง ๑-๕ , พิเศษ ] 23/06/2566 21/09/2566
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 30/06/2566 19/07/2566
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 27/07/2566 26/08/2566
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ