f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/09/2564 18,782.26 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 76 รายการ 20/09/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/09/2564 48,016.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 13/09/2564 128,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/09/2564 61,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/09/2564 65,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 13/09/2564 19,728.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 13/09/2564 10,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/09/2564 5,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 13/09/2564 10,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 14/09/2564 8,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 01/10/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 01/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 01/10/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 01/08/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,438 รายการ