f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 14/05/2564 5,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 13/05/2564 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 13/05/2564 9,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเครื่องจักรยาพาหนะ จำนน 1 รายการ 14/05/2564 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 13/05/2564 17,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/05/2564 78,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2564 226,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 74,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/05/2564 65,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/05/2564 88,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 11/05/2564 21,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 11/05/2564 8,045.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/05/2564 416,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 121,613.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 12/05/2564 129,727.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,248 รายการ