f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ตอน 2 ที่ กม.5+872 LT.,กม.6+238 RT., กม.7+800 LT. และกม.8+125 RT. จำนวน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 189.000 ตร.ม. 11/04/2567 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง 17/04/2567 750,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.0+212 - กม.1+795 ปริมาณงาน 37,317 ตร.ม. 11/04/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.37+241 - กม.38+220 ปริมาณงาน 0.979 กม. 11/04/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 5 ระหว่าง กม.54+220 - กม.55+330 ปริมาณงาน 22,450 ตร.ม. 11/04/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 26/03/2567 13,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 26/03/2567 10,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) จำนวน 2 รายการ 19/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 26/03/2567 12,625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน1 ระหว่าง 74+277 - กม.76+143 ปริมาณงาน 17,703 ตร.ม. 09/04/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 2 ระหว่าง 477+375 - กม.479+280 ปริมาณงาน 39,450 ตร.ม. 09/04/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ตอน 5 ระหว่าง กม.751+866 - กม.752+766 และกม.759+950 - กม.760+484 จำนวน 1 แห่ง 09/04/2567 3,254,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.432+227 - กม.445+154 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง 09/04/2567 3,798,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ระหว่าง กม.763+846 - กม.765+725 ปริมาณงาน 36,868 ตร.ม. 09/04/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 4 ระหว่าง กม.15+008 - กม.54+764 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 1 แห่ง 09/04/2567 4,998,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,694 รายการ